THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CỰU HỌC SINH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019, NĂM 2020 THỰC HIỆN KHẢO SÁT VIỆC LÀM

Học sinh sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 05/2019, 08/2019, 12/2019 và 03/2020 thực hiện khảo sát việc làm.