MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM QUAN DOANH NGHIỆP

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tham quan thực tế, tiếp xúc trực tiếp với Doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các quy trình vận hành và công nghệ sản xuất của Doanh nghiệp. Qua đó giúp sinh viên có nhận thức, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp ra sức phấn đấu trong học tập đạt kết quả tốt. Nhà trường hằng năm tổ chức đưa sinh viên tham quan thực tế doanh nghiệp