KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TÀO CỦA NHÀ TRƯỜNG 2020

- Nhằm khảo sát và thu thập ý kiến phản hồi của doanh nghiệp (DN) đã tiếp nhận HSSV làm việc về kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành nghề và thái độ làm việc. Thông qua công tác khảo sát, DN đánh giá và nhìn nhận về năng lực làm việc của HSSV sau tốt nghiệp. - Thu thập dữ liệu và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các DN có cựu HSSV nhà trường đang làm việc, duy trì và xúc tiến các hoạt động hợp tác giữa nhà trường và DN. - Thông qua kết quả khảo sát nhà trường tìm kiếm các giải pháp cải tiến chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Ngoài ra, kết quả khảo sát còn được sử dụng phục vụ cho công tác chuyên môn tại khoa và phục vụ công tác tự đánh giá của nhà trường.