CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp là một đơn vị thuộc trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức