BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TÀO CỦA NHÀ TRƯỜNG 2020

Căn cứ kế hoạch số 08/KH-CNTĐ-TDN ngày 20/03/2020 của Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp về việc thực hiện “Cập nhật thông tin, khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng Đào tạo nguồn nhân lực - Năm 2020”; Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện công tác “Cập nhật thông tin, khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng Đào tạo nguồn nhân lực - Năm 2020”