BÁO CÁO Kết quả cập nhật thông tin, tổ chức khảo sát tình hình việc làm của cựu HSSV sau tốt nghiệp – Đợt 02 năm 2020

Căn cứ kế hoạch số: 12/KH-CNTĐ-TDN ngày 24/06/2020 của Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp về việc “Cập nhật thông tin, tổ chức khảo sát về tình hình việc làm của cựu HSSV sau tốt nghiệp –Năm 2020”; Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp báo cáo kết quả “Cập nhật thông tin, tổ chức khảo sát về tình hình việc làm của cựu HSSV sau tốt nghiệp – Đợt 01 năm 2020”, cụ thể như sau: