Thông báo về việc xác minh văn bằng THPT- THCS đối với Học sinh, sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017,2018