Thông báo Khẩn lần 2 về việc cho học sinh – sinh viên nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh do Virus Corona gây nên.