Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB1 Thầy Đông thi ngày 08/09/19( SV thi rớt hoặc bỏ thi đăng ký thi lại đến ngày 30/12/19)