Điểm thi lớp công nghệ thông tin NC1_ Thầy Vinh thi ngày 26/05/19( SV thi rớt hoặc bỏ thi đăng ký thi lại đến ngày 30/08/19)