Đơn xin không bị buộc thôi học vì quá thời gian được phép học tại trường