Thông báo về việc cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Đợt 2 năm 2018