Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB1_ Thầy Vinh thi ngày 01/07/18