Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB2_ Thầy Vịnh thi ngày 10/05/18