Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB1_ Thầy Vịnh thi ngày 09/05/18