Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB1_ Cô Phương thi ngày 09/05/18