Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB2_ Cô Phương thi ngày 10/05/18