Điểm thi lớp công nghệ thông tin CB2 Thầy Vũ 08/01/17 ( đã có chứng chỉ)