Hướng dẫn HSSV Cao đẳng liên thông,Trung cấp (Học buổi tối) xem lịch thi trên website: http://online.tdc.edu.vn

Hướng dẫn HSSV Cao đẳng liên thông, Trung cấp (Học buổi tối) xem lịch thi trên website: http://online.tdc.edu.vn

Từ ngày 08/05/2017 HSSV Cao đẳng liên thông, Trung cấp (học buổi tối) có thể xem LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN tại trang Website: http://online.tdc.edu.vn

HSSV thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để xem lịch thi.

Hướng dẫn xem lịch thi

Hướng dẫn HSSV Cao đẳng liên thông,Trung cấp (Học buổi tối) xem lịch thi trên website: http://online.tdc.edu.vn