Khai giảng lớp Kế toán doanh nghiệp khóa 41 ngày 13/11/2017