(Thay đổi phòng thi môn Anh văn 1 ngày 16/03/2017 của lớp CT16KT2,CT16CK2,CT16DD2)Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014,2015,2016 (học buổi tối) từ ngày 13/03/2017 đến 19/03/2017.

(Thay đổi phòng thi môn Anh văn 1 ngày 16/03/2017 của lớp CT16KT2,CT16CK2,CT16DD2)Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014,2015,2016 (học buổi tối) từ ngày 13/03/2017 đến 19/03/2017.

(Thay đổi phòng thi môn Anh văn 1 ngày 16/03/2017 của lớp CT16KT2,CT16CK2,CT16DD2)Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014,2015,2016 (học buổi tối) từ ngày 13/03/2017 đến 19/03/2017.