Chuyên mục: Lịch thi – Phòng thi

Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015,2016,2017 (học buổi tối) từ ngày 04/12/2017 đến 10/12/2017.

Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015,2016,2017 (học buổi tối) từ ngày 04/12/2017 đến 10/12/2017. Điều chỉnh phòng thi môn Giáo dục quốc phòng – An ninh 1B của một số lớp ngày

(Thay đổi phòng thi lớp CT16TN2 ngày 10/11/2017) Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015,2016 (học buổi tối) từ ngày 06/11/2017 đến 12/11/2017.

(Thay đổi phòng thi lớp CT16TN2 ngày 10/11/2017) Lịch thi – Phòng thi (lần1) các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015,2016 (học buổi tối) từ ngày 06/11/2017 đến 12/11/2017.