Chuyên mục: Thông báo chung

Hướng dẫn HSSV Cao đẳng liên thông,Trung cấp (Học buổi tối) xem lịch thi trên website: http://online.tdc.edu.vn

Hướng dẫn HSSV Cao đẳng liên thông, Trung cấp (Học buổi tối) xem lịch thi trên website: http://online.tdc.edu.vn Từ ngày 08/05/2017 HSSV Cao đẳng liên thông, Trung cấp (học buổi tối) có thể xem LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN tại

Thông báo Về việc điều chỉnh Quy chế đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Nội dung điều chỉnh sẽ áp dụng cho tất cả các khóa, các ngành đào tạo bậc TCCN theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Đề nghị tất cả học sinh-sinh viên đọc và