Chuyên mục: Thông báo chung

Hướng dẫn HSSV Cao đẳng liên thông,Trung cấp (Học buổi tối) xem lịch thi trên website: http://online.tdc.edu.vn

Hướng dẫn HSSV Cao đẳng liên thông, Trung cấp (Học buổi tối) xem lịch thi trên website: http://online.tdc.edu.vn Từ ngày 08/05/2017 HSSV Cao đẳng liên thông, Trung cấp (học buổi tối) có thể xem LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN tại