Chuyên mục: Thông báo về ĐGKNN

Thông báo về việc Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia kỳ II năm 2018

Thông báo về việc Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia kỳ II năm 2018 PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ