Chuyên mục: Tin học (Chương trình mới)

Thông báo về việc đăng ký các lớp Tin học, Bồi dưỡng nghiệp vụ, nghề ngắn hạn

Phòng Ghi danh A022 xin thông báo đến các bạn học viên các lớp Tin học, Bồi dưỡng nghiệp vụ, nghề ngắn hạn về việc chuẩn bị 01 tấm ảnh 3×4 khi đến đăng ký (01 Phiếu học viên/1 Lớp).